fundamental
ZÁKLADNÍ POJMYVĚTY, POUČKY, ZAJÍMAVOSTIÚLOHYPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠMATURITNÍ ZKOUŠKAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠNÁSTROJEZÁKLADNÍ ŠKOLANĚCO KE ČTENÍDOUČOVÁNÍ

 

Přidat úlohu

Úlohy

Novou úlohu může přidat libovolný návštěvník stránek. V případě nejasností si prosím přečtěte podmínky užití.

Hvězda (1 řešení) (0 komentářů)

Na obrázku dole je znázorněna $12$ti cípá hvězda. Tato hvězda je osově souměrná podle každé přímky, která prochází dvěma protilehlými vrcholy. Na obrázku jsou označeny dva z těchto protilehlých vrcholů $A$ a $B$. Spočítejte ...

Spotřeba paliva (1 řešení) (1 komentář)

Mějme auto, u kterého je závislost okamžité spotřeby paliva na rychlosti dána vztahem $S=3/{10^4}(v-2)^2+4$, kde $S$ je spotřeba v litrech na $100$ kilometrů a $v$ je rychlost v kilometrech za hodinu - viz. obrázek pro ilustraci vztahu. ...

Laser (1 řešení) (0 komentářů)

Představme si, že máme zdroj laserového paprsku, který svítí určitým směrem. V cestě tomuto paprsku leží rovinné zrcátko (na obrázku dole označené jako 1), na které paprsek dopadne pod úhlem 30° (kolmice k zrcátku a paprsek ...

Vzdálenost dvou míst na Zemi (1 řešení) (0 komentářů)

Spočítejte vzdálenost mezi dvěma místy na Zemi (označme je A a B), která jsou určena zeměpisnými souřadnicemi. Určete jednak přímou vzdálenost, t.j. délku úsečky AB, a taktéž nejkratší vzdálenost po povrchu Země (pokud by ...

Obdélník a kružnice (1 řešení) (0 komentářů)

Na obrázku dole je obdélník ABCD a v něm je vepsána půlkružnice. Zakreslena je též úhlopříčka AC obdélníku. Průsečík půlkružnice a úhlopříčky je označen E. Jediná hodnota, kterou známe, je vzdálenost CE = 2 cm. Určete ...

Elektrické náboje kvarků (1 řešení) (1 komentář)

Model fyziky elementárních částic předpokládá, že částice v jádrech atomů - tedy proton a neutron, jsou tvořeny elementárnějšími částicemi, které se nazývají kvarky. Neutron je nositelem elektrického náboje o velikosti 0, ...

Stín (1 řešení) (0 komentářů)

Představme si okno na zdi domu, ze kterého se díváme směrem ke slunci. Otázka zní, v jaké maximální výšce nad zemí musí letět pták (velikosti řekněme třeba kosa), aby v daný okamžik svým tělem zakryl celé slunce. Úlohu řešte ...

Koberec (1 řešení) (0 komentářů)

Vzácný koberec má rozměry 8.3 m x 6.7 m, a tloušťku 1.2 cm. Koberec se má srolovat, aby ho bylo možné převézt na jiné místo. Požadujeme, aby sbalený koberec zabíral co nejméně místa. Zároveň víme, že aby se koberec nepoškodil, ...

bonboniéra (1 řešení) (0 komentářů)

Václav dostal k narozeninám bonboniéru.Jeden bonbon snědl a polovinu zbylých dal sestře.POté snědl druhý a polovinu zbylých bonbonů dal bratrovi.Zůstalo mu 7 bonbonů.Kolik bonbonů měl na začátku? ...

Počítače (1 řešení) (0 komentářů)

Výpočetní středisko má za úkol zpracovat úlohu, která má celkový počet I instrukcí. Na úloze může současně pracovat libovolné množství dostupných počítačů. Pro zjednodušení zanedbáme čas potřebný k přidělování části ...

Bazén (1 řešení) (0 komentářů)

Zahradní bazén, který je zanořený do země, má při pohledu shora tvar, který je vidět na obrázku. Jednu část tedy tvoří obdélník s délkou stran a,b a druhá část je půlkruh o průměru rovném straně b obdélníku. Dno bazénu ...

HRANOL (1 řešení) (0 komentářů)

RANOL MÁ OBJEM9000 CENTIMERŮ KRYCHLOVZCH A POMET STRAN 3ku4ku6,uči jejich veoikost ...

Slovní (1 řešení) (0 komentářů)

Diktát psalo celkem 30 žáků. Jedna třetina z nich dostala jedničku nebo čtyřku. Dvojku čtyřikrát více než trojku. Kolik studentů má nedostatečnou, když víme, že jedničku dostalo 7 žáků, což je zároveň stejný počet jako ...

setkání poslů (1 řešení) (0 komentářů)

Pán vyslal posla, který ujde za den 7 mil. Když ušel 64 mil, vyslal pán druhého posla, který jde rychlostí 9 mil za den. Za kolik dní dohonil druhý posel prvního posla? ...

Bonbóny (1 řešení) (0 komentářů)

V bonboniéře bylo 16 bonbónů.Kryštof a Lukáš si je rozdělili tak,že a-Kryštof měl o 4 bonbóny více než Lukáš b-Kryštof měl o 6 bonbónů méně než Lukáš c-Kryštof měl 3krát více bonbónů než Lukáš Kolik měl každý ...

vyska divky (1 řešení) (0 komentářů)

Hanka si koupil nové kalhoty, ale nohavice ji nevyhovovaly. Jejich délka byla vzhledem k Hancine výšce v poměru 5 : 8. Proto pozadala maminku a by ji nohavice o 4 cm skratila, čímž se původní poměr zmenšil o 4 %. Určete, jak je Hanka ...

nezname cislo (1 řešení) (0 komentářů)

Neznámé číslo je dělitelné právě třemi různými prvočísly. Když tato prvočísla srov- náme vzestupně, platí následující: • Rozdíl druhého a prvního prvočísla je polovinou rozdílu třetího a druhého prvočísla. • ...

Ořechy (1 řešení) (0 komentářů)

Pepa nasbíral do košíku poslední spadlé ořechy a zavolal na partu holek, ať se o ně podělí. Dal si ale podmínku : první si vezme 1 ořech a desetinu zbytku, druhý si vezme 2 ořechy a desetinu nového zbytku, třetí si vezme 3 ořechy ...

Schodiště (1 řešení) (0 komentářů)

V domě máme mezi dvěma patry dvě různá schodiště. Na každém z těchto schodišť jsou schody stejně vysoké. Jedno ze schodišť má každý schod vysoký 10 cm, druhé má o 11 schodů více než to první. Během dne jsem šel pětkrát ...

Čokoláda (1 řešení) (0 komentářů)

Maminka dělí čokoládu, která má 6x4 shodných dílkù, svým čtyřem dětem. Jak může maminka rozdělit čokoládu na právě čtyři části se stejným obsahem tak, aby jeden útvar byl trojúhelník, jeden čtyřúhelník, jeden pětiúhelník ...

zvednutí hladiny (1 řešení) (0 komentářů)

O kolik milimetrů se zvedla hladina vody v nádobě o průměru 40 cm, když do ní spadla standardní česká cihla (290 × 140 × 65 mm), za předpokladu, že objem tekutiny v nádobě činil přesně 15 l? ...

Dva sourozenci (1 řešení) (0 komentářů)

Petr a Jana jsou sourozenci.Petr má dvakrát tolik rokůjako měla Jana,když měl Petr tolik roku jako má Jana teď. Součet jajich let ja 28. Kolik je Petrovi roků? ...

Slovní úloha (1 řešení) (0 komentářů)

Zahradník vysadil na 10 záhonù po 12 sazenicích rajčat do 8 řad. Kolik sazenic vysadil ? Znázorni. ...

Početní "trik" s číslem 1089 (1 řešení) (0 komentářů)

Úkolem je vysvětlit, jak funguje následující postup. Zvolíme libovolné trojciferné přirozené číslo s podmínkou, že se první a poslední číslice budou lišit alespoň o 2. V tomto čísle zaměníme první a poslední číslici. ...